Catálogo da Flora de Galicia

 

Romero Buján, María Inmaculada (2008). Catálogo da Flora de Galicia. Monografías do IBADER, 1. Instituto de de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.

 

CATÁLOGO BASE PARA LA “ FLORA DE GALICIA ”

María Inmaculada Romero Buján

Dpto. de Botánica. Facultade de Veterinaria, Universidade de Santiago. Campus de Lugo, E- 27002 Lugo. bvrosma ( arroba ) usc.es

Resumen

Hai 100 anos a Flora de Galicia de Baltasar Merino sinalaba a 1.854 plantas como integrantes do patrimonio natural galego. A recompilación de citas florísticas e novidades taxonómicas publicadas ao longo destes anos, permitiron inventariar en 2.391 plantas ao compendio da flora vascular galega, distribuída en 801 xéneros e 157 familias. O resultado, é froito do esforzo de numerosos autores que fixeron posible que se manifeste un notable avance no coñecemento florístico galego e o seu contexto ibérico. O catálogo actual preséntase ordenado alfabeticamente por familias e dentro delas por xéneros. Para cada taxón inclúese as referencias bibliográficas e información relativa á súa localización provincial.

Palabras clave: Flora vascular, distribución de especies, biodiversidade, noroeste ibérico, España.


Resumen

Hace 100 años la Flora de Galicia de Baltasar Merino señalaba a 1.854 plantas como integrantes del patrimonio natural gallego. La recopilación de citas florísticas y novedades taxonómicas publicadas a lo largo de estos años, han permitido inventariar en 2.391 plantas al compendio de la flora vascular gallega, distribuida en 801 géneros y 157 familias. El resultado, es fruto del esfuerzo de numerosos autores que han hecho posible que se manifieste un notable avance en el conocimiento florístico gallego y su contexto ibérico. El catálogo actual se presenta ordenado alfabéticamente por familias y dentro de ellas por géneros. Para cada taxón se incluye las referencias bibliográficas e información relativa a su localización provincial.

Palabras clave:
Flora vascular, NO península ibérica, catálogo gallego, tipos biológicos, biodiversidad.
 

Abstract

One hundred years ago Baltasar Merino‘s Galician Flora showed 1.854 plants ás part of the Galician Natural Heritage. The compendium of floristic quotations and taxonomic novelties published through all these years, has allowed us to classify 2.391 plants in the Galician Vascular Flora, distributed into 801 genus and 157 families. This is the result of a great effort made by several authors who has made possible a notorious advance in the knowledge of Galician Flora and its Iberian context. The present catalogue is shown ordered alphabetically in families and within these families, in genus. For each plant bibliographic references and provincial distribution is provided.

Key words: Vascular plants, species distribution, biodiversity, Spain.

 

DESCARGA el LIBRO en PDF (4 Mb)

[Última actualización: 01/04/08] [27]  [inicio]

     
En FloraMontiberica.org    En Internet

www.FloraMontiberica.org

ACK STORM S.L.

Servidores dedicados en ACK STORM
Servidores Dedicados